Stacja bazowa telefonii komórkowej – obszar oddziaływania obiektu

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Zgodnie z powyższą regulacją obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Prawidłowe określenie obszaru oddziaływania obiektu ma istotne znaczenie przy ustalaniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej kręgu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Poprawne ustalenie kręgu stron postępowania jest więc niezbędne do prawidłowego przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Jak prawidłowo ustalić obszar oddziaływania obiektu w przypadku budowy stacji bazowej telefonii komórkowej?

W przypadku inwestycji dotyczącej sytuowania masztów telefonii komórkowej obszar oddziaływania obiektu należy wyznaczyć w oparciu o pomiar pól elektromagnetycznych (PEM). Do obszaru oddziaływania obiektu będą zaliczone wszystkie nieruchomości, nad którymi występują strefy gęstości mające moc PEM wyższą od dopuszczalnej (tj. większe lub równe wartości 0,1 W/m²) oraz ograniczające potencjalną zabudowę i zagospodarowanie terenu. Nie będzie takim ograniczeniem występowanie ponadnormatywnej gęstości mocy pola większej niż 0,1 W/m², jeżeli przekroczenie dotyczy terenu, który zgodnie z przepisami nie może być zagospodarowany. Przykładowo, sumaryczny zasięg pola elektromagnetycznego o gęstości mocy przekraczającej 0,1 W/m² występuje najniżej na wysokości 35 m nad poziomem terenu – nad terenami działek, dla których zgodnie z przepisami możliwa jest zabudowa o wysokości nieprzekraczającej 12 m. W takim przypadku rozkłady PEM o wartościach wyższych od granicznych będą występowały powyżej maksymalnej potencjalnej zabudowy, a tym samym nie ograniczą zabudowy nieruchomości, nad którymi występują.

Dlaczego wartość 0,1 W/m2 jest wyznacznikiem obszaru oddziaływania obiektu?

Wartość 0,1 W/m2 wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Powyższe rozporządzenie reguluje standardy jakości środowiska w zakresie PEM. Miejsca dostępne dla ludzi nie powinny znajdować sie w obszarach, na których strefa gęstości mocy PEM przekracza 0,1 W/m².