Nowe warunki techniczne – zmiany 2018 r.


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.).

Nowelizacja została dokonana przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285). Wprowadzone rozwiązania w sposób istotny wpływają na proces inwestycyjny, a ogólnym celem powołanych przepisów jest uproszczenie drogi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego też nowelizacji poddano szereg kluczowych zagadnień.

Zasadnicze zmiany dotyczą w szczególności wymogów ustanowionych dla parkingów i garaży dla samochodów, usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych i zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe czy też obostrzenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Rozporządzenie wprowadziło zmiany odnośnie odległości sytuowania obiektów budowlanych. Zmodyfikowano regulacje dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, minimalnego czasu nasłonecznienia, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz minimalnej powierzchni mieszkań. Nowe rozwiązania przyjęto w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym dopuszczono budowę budynków bliżej lasu.

Koniecznie należy zwrócić uwagę, że nowelizacja swoim zakresem obejmuje zmianę dotychczasowych definicji legalnych niektórych pojęć np. zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego, jak również wprowadza zupełnie nowe definicje. Dla przykładu można w tym miejscu wskazać na definicję legalną działki budowlanej, parkingu czy też aneksu kuchennego, co stanowi istotne novum, ponieważ zmierza do usunięcia niejasności powstających na tym tle.

Powyżej przedstawione zagadnienia stanowią jedynie część wprowadzonych zmian. Całą bowiem nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie warto poddać głębszej analizie. Czy wprowadzone regulacje w znaczący sposób uproszczą proces budowlany, a tym samym przyczynią się do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się wśród organów administracji architektoniczno-budowlanej? Jakie problemy praktyczne niosą nowe przepisy? Spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.