Minimalna powierzchnia mieszkania

Minimalna powierzchnia mieszkania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w oparciu o pozwolenia na budowę, wydane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) (dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., powinna wynosić 25m2. Wielkość ta została wyrażona wprost w § 94 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową mieszkania?

Powierzchnia użytkowa mieszkania powinna być określona stosownie do treści § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym uregulowaniem powierzchnię użytkową oblicza się według Polskiej Normy PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Przy czym należy uwzględnić następujące zasady: powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – zalicza się w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m – pomija się całkowicie.

Co powinno znajdować się w każdym mieszkaniu?

Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Powyższe wynika z § 92 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Dostęp światła

Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym, zgodnie z § 93 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.