Aneks kuchenny

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy przepis § 3 pkt 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) (dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych”), określający definicję legalną aneksu kuchennego. Pod pojęciem aneksu kuchennego należy rozumieć część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowania posiłków.

Czy każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym musi posiadać aneks kuchenny lub kuchnię?

Tak. Stosownie do treści § 92 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny.

Czy aneks kuchenny musi mieć okno?

Z przepisów prawa budowlanego nie wynika obowiązek zaprojektowania okna w aneksie kuchennym. Również w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych nie ma jasnych uregulowań dotyczących przedmiotowej kwestii.

Wskazać należy, że stosownie do § 93 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. Powyższe uregulowanie nie przesądza jednoznacznie, że okno musi być usytuowanie w części pomieszczenia będącego aneksem kuchennym. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby oświetlenie światłem dziennym było zapewnione przez okno znajdujące się w pomieszczeniu, z którego został wyodrębniony aneks kuchenny.

Czy w jednopokojowym mieszkaniu (tzn. kawalerce) można mieć aneks kuchenny i kuchnię gazową?

Warunki techniczne uniemożliwiają zaprojektowanie w mieszkaniu jednopokojowym aneksu kuchennego oraz kuchni gazowej. W tzn. kawalerkach dopuszcza się projektowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej. Powyższe wynika z § 93 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Zastosowanie natomiast kuchni gazowej jest możliwe w mieszkaniu wielopokojowym. W takim przypadku jedynym wymogiem zaprojektowania aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny jest zapewnienie, zgodnie z § 93 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, w tym aneksie wentylacji.

Czy okap w aneksie kuchennym można podłączyć do wspólnych przewodów wentylacyjnych?

Przepisy prawa zakazują rozwiązań projektowych, zgodnie z którymi okap kuchenny w kuchni lub w aneksie kuchennym byłby podłączony do wspólnych przewodów wentylacyjnych. Każdy okap, na mocy § 93 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, musi mieć odrębny przewód kominowy.

Jakie są wymogi dotyczące przewodów wentylacyjnych odpowiadających za wymianę powietrza w kuchni lub w aneksie kuchennym?

Zgodnie z § 267 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych przewody wentylacyjne w kuchni lub w aneksie kuchennym powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.