Wymagania przeciwpożarowe dla garaży. Pierwsza część artykułu została poświęcona nowym rozwiązaniom dotyczącym parkingów i garaży dla samochodów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Continue reading

- więcej -